Seminariekonferens

Kundvärdebaserat affärsmannaskap


Så uppnår vi långsiktig lönsamhetsutveckling.

Att förstå kundens affär – och hur vi kan utveckla, stödja och påverka den mot ökad lönsamhet.


Om Bengt

Bengt Isberg är civilingenjör med praktisk erfarenhet från olika ledarroller, bland annat som försäljningschef inom Volvo Hydraulik (nuvarande Parker Hannifin).

Har också varit vice VD i Dacke Hydraulik med uppdrag att utveckla affärsförmågan i gruppen. Bengt är civilingenjör och examinerad i industriell marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg.

Han har under de senaste 25 åren varit verksam som organisationskonsult med tyngdpunkt mot affärsutveckling, affärsmannaskap samt ledningsgrupps- och organisationsutveckling med fokus på värdeskapande processer.

Har under de senaste åren också utvecklat enkla pedagogiska modeller för att skapa förståelse för hur agerandet i företagens värdeskapande processer påverkar lönsamheten.

Företaget Via Vigoris

ViaVigoris – Livskraftens Väg,  hjälper företag att genom motiverade och engagerade ledare och medarbetare utvecklas mot en kundfokuserad värdeskapande, flexibel och lönsamhetsmedveten organisation. Företaget har sina rötter i ett de stora förändringsprocesser som bedrevs inom företag och förvaltningar i slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Verkligheten födde då våra konsulttjänster och vi har nu snart trettio år senare samma uppfattning. Vi är idag ännu mera övertygade om att sökandet efter utveckling och lärande finns i människors vardag och i alla de upplevelser och erfarenheter som vi bär med oss.

Vi har inom ViaVigoris lång erfarenhet och ett väl utvecklat arbetsätt för att stödja ledare, medarbetare och organisationer i sitt arbete med att utveckla sin livskraft.


Bakgrund – Omvärld

Många hävdar att västvärldens företag och organisationer idag är inne i ett epokskifte. Ett starkt ord som står för att allting förändras från teknologi till värdeskalor. Vad vi säkert vet är att det pågår stora omställningar.

Kunskapsinnehållet ökar i såväl varor som i tjänster; allt fler organisationer och individer är beroende av kunskap för sin utkomst. Varor och tjänster styrs allt mer av umgänget med kunden.  Det räcker inte med kunskap. Det krävs också förmåga att arbeta kundorienterat. Organisationer samarbetar alltmer, inte bara i produktionen utan också i ett utbyte av tjänster och kunskap. Gränserna luckras upp och människor anlitas på nya sätt.

Förändringstakten ökar, förändrings – och utvecklingsarbetet tar alltmer utrymme samtidigt som marginalerna minskar resursmässigt. Arbetstakten och kraven ökar, värderingarna ställs på sin spets (hur långt kan en organisation gå i att avkräva människor allt större prestationer?). Värderingarna blir avgörande, även för andra skeenden i samhället.  (t ex miljöfrågor, kulturkrockarna, mångfalden osv).

Livskraftiga organisationer måste klara av att agera kunskaps- och värderingstarkt under ständig förändring i allt mer komplexa samarbetsmönster. Detta kan de göra om de på ett flexibelt sätt attraherar och utvecklar kompetenta och relationsstarka medarbetare och ger dessa förutsättningar att utveckla sina förmågor.


Bakgrund till Seminariet

I det kundvärdebaserade affärsmannaskapet är utgångspunkten en djup förståelse för kundens affär och hur vi på olika sätt kan vara inblandade i att påverka denna. Det kundvärdebaserade affärsmannaskapet är användbart oavsett om det handlar om standardprodukter eller kundanpassade lösningar.

Många företag talar om kundvärden och kundfokus, men är ofta otydliga med vad de egentligen menar med detta. Ibland är det en rent marknadsmässig formulering som inte är förankrad i de förutsättningar som utvecklings- och produktionsapparaten har. För att kunna utveckla kundvärdebaserade affärsmodeller och sätta pris på det vi gör, behöver vi söka svaren på ett antal kärnfrågor:

Vilka värden söker respektive kund egentligen?
Hur bygger vi upp vårt erbjudande värde utifrån detta?
Kan vi konstruera och producera vårt erbjudande med en rimlig effektivitet?
Hur kan vi prissätta vårt erbjudande så att vi blir lönsamma?

Genom att medvetet fokusera på sambanden mellan kundvärde – produktionsapparatens effektivitet – vår prissättning, utvecklas våra möjligheter att bygga upp en verksamhet med en långsiktig och stabil lönsamhet.


Seminariets syfte

 • Introducera några grundläggande begrepp om vad kundvärdebaserat affärsmannaskap innebär.
 • Skapa förståelse för hur kundvärdebaserat arbetssätt kan användas praktiskt i vardagen.
 • Beskriva de kunskaper i organisationen som krävs för ett framgångsrikt kundvärdebaserat arbetssätt.
 • Ur innehållet
 • Begreppet affärsmannaskap och dess innehåll.
 • Kapitalflödesmodellen.
 • Resultaträkningens uppbyggnad – vad påverkar vad?
 • Marknadspositionering sydost – nordväst.
 • Produktnivåer – från kärnprodukt till den utvidgade produkten.
 • EFI – modellen – Innebörden för kunden.
 • Simulering av påverkansfaktorer i den egna resultaträkningen.
 • Hur kan vi påverka kundens intäkter och kostnader? – kundens kalkyl.
 • Prissättningens dilemma.
 • Vikten av öppenhet-  att verkligen lyssna, att uttrycka sig tydligt och enkelt, verklig dialog.
 • Våra grundläggande mänskliga behov
 • Hur driver jag professionellt den kundvärdebaserade förhandlingen mot ett gemensamt vinna – vinna mål.
 • Seminariets innehåll kan anpassas efter behov och kan variera från en halv dag till två dagar.

Om upplägget

Datum
Kursen är skräddarsydd för dig och ditt företag/organisationer och hålls på datum som vi tillsammans bestämmer.

Pris 2018
Rörlig del: 389:- per person
Fast del: 20.000:-

Pris 2019
Rörlig del: 399:- per person
Fast del: 20.800:-

I priset ingår
Heldagsutbildning inkl. lokal, fika, lunch, fika.
En förträff hos beställande företags representant inkl. resa max 10 mil från Trollhättan.
Förberedande utifrån ovan samtal.
Kursmateriel
Uppföljningssamtal med beställande person med återkoppling och sammanfattning, dokumentation.

Plats
Konferera – Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan.

Moms
Samtliga priser är exkl. moms.